Regulamin sklepu


sposobnacukrzyce.pl

Łukasz Wysoczański

Połaniecka 3a/4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Numer NIP 5992996406
Numer REGON 527476542


§1 Postanowienia Ogólne

 1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.sposobnacukrzyce.pl,

 1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sposobnacukrzyce.pl (zwany dalej: Sklep internetowy sposobnacukrzyce.pl), jest prowadzony przez Łukasza Wysoczańskiego (Firma przedsiębiorcy: sposobnacukrzyce.pl Łukasz Wysoczański, Numer NIP 5992996406)

 1.3. Dane teleadresowe umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: 1) adres pocztowy: sposobnacukrzyce.pl Łukasz Wysoczański, ul. Połaniecka 3a/4, 66-400 Gorzów Wlkp. ; 2) numer telefonu +48 503 746 195; 3) adres poczty elektronicznej: zapytaj@sposobnacukrzyce.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego sposobnacukrzyce.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.sposobnacukrzyce.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 

2.2. Usługodawca/Sprzedawca – sposobnacukrzyce.pl Łukasz Wysoczański Numer NIP 5992996406

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem sposobnacukrzyce.pl przez Łukasza Wysoczańskiego 

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740), 

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym, 

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344), 

2.7. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę, 

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. 

2.9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. 

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu sposobnacukrzyce.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym sposobnacukrzyce.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3.4 Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym sposobnacukrzyce.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. 

3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych. 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 4.1. Zamówienia w sklepie internetowym sposobnacukrzyce.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. 

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. 

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2. 

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym sposobnacukrzyce.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności 

5.1. W sklepie sposobnacukrzyce.pl istnieje możliwość płatności za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych. 

5.2. Sklep internetowy sposobnacukrzyce.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych 

5.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

5.4. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

5.6. Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 6 Dostawa 

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. 

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych sposobnacukrzyce.pl wynosi 72 godziny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: – DHL Parcel – UPS – GLS – Kurier InPost – Kurier DPD – Paczka w RUCHu – Poczta Polska – GEIS – InPost Paczkomaty 

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu. 

6.5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. 

6.6. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

§ 7 Odstąpienie do umowy 

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu, które może zostać wysłane pocztą na adres: Łukasz Wysoczański, ul. Połaniecka 3a/4, 66-400 Gorzów Wlkp.; może to także zrobić drogą elektroniczną na adres mailowy sprzedawcy zapytaj@sposobnacukrzyce.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych. 

7.3. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca. 

7.4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

7.5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. 

7.6. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego. 

7.7. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 

7.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy (nie może zwrócić towaru), gdy kupił treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. ebook).

7.10. Treści cyfrowe zakupione przez konsumenta będą dostarczana na podany przez niego adres email, ewentualnie sprzedawca udostępni konsumentowi dostęp do treści cyfrowej poprzez stronę internetową www.sposobnacukrzyce.pl 

7.11. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§8 Reklamacje

Warunki reklamacji można znaleźć tutaj.

§9 Zasady publikowania opinii 

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny. 

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. 

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w domenie publicznej.

§ 10 Dane osobowe 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego sposobnacukrzyce.pl

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego sposobnacukrzyce.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sposobnacukrzyce.pl.

 11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022


Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza sposobnacukrzyce.pl Łukasz Wysoczański z siedzibą w Gorzowie Wielkopolski (NIP: 5992996406 REGON: 527476542) jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu zawarcia na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń liczony od końca roku kalendarzowego powiększone o dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Niezależnie od powyższego okresu wszelkie dane osobowe przechowywane są przez nas maksymalnie przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym pozyskaliśmy Twoje dane, w celu zasad etyki adwokackiej a przede wszystkim w celu uniknięcia konfliktu interesów przy świadczeniu pomocy prawnej.

Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. Zakres przekazywanych danych będzie zawsze ograniczony do niezbędnego minimum, a przekazywanie danych będzie uzależnione od wdrożenia przez podmioty przetwarzające zasad RODO.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Jednakże z uwagi na fakt, że wykonujemy zawód zaufania publicznego i nałożono na nas obowiązek zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedzieliśmy się w trakcie świadczenia pomocy prawnej, możemy odmówić realizacji niektórych z Państwa praw, ponieważ uzasadnione jest to dalej idącymi ograniczeniami (tajemnica adwokacka). Poinformujemy Państwa o naszej decyzji oraz jej motywach.


Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam skuteczną realizację łączącej nas umowy.

W niektórych wypadkach przewidzianych przepisami prawa bądź związanymi z wykonywaniem zawodu adwokata podanie danych jest konieczne dla świadczenia przez nas pomocy prawnej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W naszej działalności nie stosujemy profilowania jak również my nie dokonujemy bezpośrednio analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej i nie analizujemy plików cookies.

Skarga do organu nadzoru

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.